Απόδοση Φ.Π.Α. από τον λήπτη κατά την παράδοση ηλ. συσκευών